Điện thoại: 02422205057
Fax: (024) 22 205 038
Hộp thư:
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Chánh Văn Phòng
  • 024 66578566
  • HienPQ@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HC ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất)

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong công tác điều hành các hoạt động của Cục; xây dựng và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; lập báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác của Cục; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Cục; theo dõi đôn đốc việc thi hành các quyết định, chỉ thị, kết luận và các nhiệm vụ được lãnh đạo Cục giao cho các đơn vị thuộc Cục; thực hiện các quy chế phối hợp công tác với các cơ quan trong và ngoài Bộ Công Thương.

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; phụ trách Bộ phận “một cửa” về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Cục; chủ trì xây dựng, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong Cơ quan Cục; xây dựng các quy chế, nội quy của Cơ quan Cục nhằm đảm bảo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Cục trưởng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoá chất theo quy định của pháp luật.

4. Trình Cục trưởng công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; kế hoạch luân chuyển đối với cán bộ thuộc quản lý của Cục; phương án cán bộ, nhân sự do cấp trên quản lý; tham mưu đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đánh giá, miễn nhiệm, kỷ luật, buộc thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc Cục quản lý và các chức danh khác theo quy định của Bộ Công Thương và pháp luật.

5. Tham mưu thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý, tổng hợp trình Cục trưởng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

6. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cục Hóa chất;đề xuất việc thực hiện nâng bậc lương, chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục quản lý.

7. Tham mưu cho Cục trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; giúp Cục trưởng tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo phong trào, thường xuyên trong phạm vi quản lý của Cục; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thẩm định và đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và quy chế khen thưởng của Bộ Công Thương.

8. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan Cục và các đơn vị thuộc Cục; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Cục theo đúng thể thức và thủ tục quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Cục; kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính đối với các văn bản do Cục ban hành; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác của Cục; quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của Cơ quan Cục; tổ chức phục vụ khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ của Cục.

9. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cơ quan Cục; phụ trách công tác sửa chữa trụ sở cơ quan Cục; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Cục; đôn đốc, triển khai việc thực hiện Nội quy của cơ quan Cục.

10. Tham mưu cho Cục trưởng thực hiện quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản; thực hiện quản lý kinh phí hoạt động của cơ quan Cục; lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách cơ quan Cục theo quy định; phân tích, đánh giá hiệu quả chi ngân sách cho các hoạt động của cơ quan Cục; quản lý quỹ và giải quyết các thủ tục về kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan Cục, các nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí sự nghiệp khác; chủ trì kiểm tra việc thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; Chủ trì việc kiểm tra kế toán nội bộ, thực hiện công khai tài chính và tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

11. Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, bao gồm: tổ chức thực hiện công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

12. Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân cấp của Bộ Công Thương; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

13. Đầu mối quan hệ và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng; thực hiện việc điểm báo phục vụ lãnh đạo Cục và thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục đối với các vấn đề được nêu trên báo chí.

14. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ mạng và tài nguyên mạng, các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống mạng của cơ quan Cục và phối hợp quản lý vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan Cục.

15. Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Cục; công tác lễ tân, hậu cần phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế đến làm việc tại Cục và công tác hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Cục.

16. Tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh lao động, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội tại cơ quan Cục.

17. Giúp Cục trưởng làm thường trực các Hội đồng: Lương; Tuyển dụng, nâng ngạch và chuyển ngạch công chức; Kỷ luật; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác cải cách hành chính của Cục Hoá chất.

18.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trương Thị Luân Chuyên viên 024 2220 5105 LuanTT@moit.gov.vn
Đỗ Thị Thu Hương Chuyên viên 024 2220 5105 HuongDTT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 024 2220 5057 Hanguyenthi@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 024 2220 5056 NgaNTT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Hằng Kế toán trưởng 024 2220 5105 HangNTK@moit.gov.vn
Đặng Minh Hải Nhân viên 024 22205056
Nguyễn Tiến Thành Nhân viên Hợp đồng 02422205056 ThanhNT@moit.gov.vn
Nguyễn Thái Thu Hà Nhân viên Hợp đồng 02422205056 HaNTTh@moit.gov.vn