Thông tin liên hệ

mã bảo mật

Thông tin liên hệ

<div><strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;">CỤC HÓA CH&Acirc;́T</strong><br style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;" /> <span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Địa chỉ: 21 Ng&ocirc; Quyền, Hoàn Ki&ecirc;́m , Hà N&ocirc;̣i</span><br style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;" /> <span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Điện thoại:&nbsp;0422205057-0462874499</span><br style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;" /> <span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Fax: 0422205038</span><br style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;" /> <span style="color: rgb(18, 18, 18); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Email:&nbsp;chc.gov.vn Website:cuchoachat.gov.vn</span></div>
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top