Số hiệu : 3828/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 03/10/2017
Tệp đính kèm