Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

Điện thoại: 02439362506
Địa chỉ: Tầng 14, Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
VƯƠNG THÀNH CHUNG
  •     Giám đốc
  •     024.39393538
  •     ChungVT@moit.gov.vn
 
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-HC ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất)

1. Nhiệm vụ về Ứng phó sự cố hóa chất:

- Đầu mối xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

- Đầu mối xây dựng mạng lưới ứng phó sự cố hóa chất và kiểm soát an toàn hóa chất trên phạm vi cả nước;

- Rà soát, đề xuất cập nhật danh mục hoá chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất;

- Tham gia hỗ trợ hoạt động ứng phó sự cố hóa chất thuộc trách nhiệm của Cục trên phạm vi cả nước;

- Cung cấp thông tin trợ giúp xử lý tình huống sự cố hóa chất.

2. Nhiệm vụ về kiểm soát an toàn hóa chất:

- Giám sát, đánh giá và tham mưu cho Lãnh đạo Cục về các giải pháp kiểm soát nguy hại của hóa chất đối với sức khỏe con người, môi trường và tài sản xã hội;

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất danh mục và ngưỡng hoá chất được phép sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp;

- Đầu mối hoạt động kiểm soát hoá chất nguy hại trong các sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp;

3. Nhiệm vụ về đánh giá rủi ro hóa chất:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục về quy trình, kế hoạch thực hiện đánh giá rủi ro hóa chất;

- Thực hiện đánh giá rủi ro, nguy hiểm của các loại hóa chất hiện có trên lãnh thổ Việt Nam làm căn cứ để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, chỉnh sửa các danh mục hóa chất bị quản lý theo các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất.

4. Nhiệm vụ thẩm định, đánh giá hóa chất mới:

- Đầu mối tham mưu lãnh đạo Cục về quản lý hóa chất mới và điều hành, quản lý hệ thống phòng thí nghiệm đánh giá hóa chất mới;

- Chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm Đánh giá hóa chất mới và kiểm soát an toàn hóa chất;

- Thu thập, đánh giá thông tin về đặc tính của hóa chất mới, lập báo cáo đánh giá hóa chất mới làm cơ sở cập nhật Danh mục hóa chất quốc gia;

5. Nhiệm vụ về Cơ sở Dữ liệu hóa chất quốc gia và Danh mục hóa chất quốc gia:

- Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp, cập nhật Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất quốc gia;

- Khai thác cơ sở dữ liệu hoá chất phục vụ công tác của Cục;

- Sử dụng dữ liệu để triển khai các dịch vụ kỹ thuật do Trung tâm cung cấp theo đúng quy định pháp luật;

6. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về đánh giá rủi ro hoá chất, sự cố hoá chất, sự cố môi trường, tác động môi trường,... trong hoạt động hoá chất;

7. Tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, giáo dục kiến thức pháp luật về hoạt động hoá chất, an toàn hóa chất và đánh giá rủi ro hóa chất;

8. Thực hiện các dịch vụ tư vấn chuyển giao các giải pháp kỹ thuật về an toàn hoá chất; xử lý chất thải sản xuất hoá chất và hoá chất bị thải bỏ; xử lý môi trường; cung cấp thông tin về hóa chất và ngành công nghiệp hóa chất; đánh giá, phân tích hoá chất, các dịch vụ về đánh giá rủi ro hoá chất, phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, sự cố môi trường; đánh giá tác động môi trường và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật;

9. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm;

10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Cục Hoá chất;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
 
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Vũ Thị Hương Trưởng phòng 024.39393538 HuongVT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hường Chuyên viên 024.39393538 HuongNgTTh@moit.gov.vn
Phạm Thị Thương Giang Chuyên viên 024.39393538  
Nguyễn Văn Sáng Chuyên viên 024.39393538 SangNV@moit.gov.vn
Lê Thị Phượng Chuyên viên 024.39393538

 

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top