PHÙNG MẠNH NGỌC

PHÙNG MẠNH NGỌC

PHÙNG MẠNH NGỌC
  Cục trưởng
 •   024.22205059
 •   NgocPM@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 •  
 • a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Cục;

 • b) Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Cục; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm; các đề án, dự án, chương trình hoạt động hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất;

 • c) Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, truyền thông, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, pháp chế;

 • d) Chỉ đạo công tác thực hiện chức năng quản lý ngành công nghiệp hoá chất; tham gia công tác đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

 • đ) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng chuyên ngành hóa chất thuộc quản lý ngành của Bộ. Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư trong hoạt động hóa chất do địa phương phê duyệt. Chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất;

 • e) Ký thừa ủy quyền giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

 • g) Chỉ đạo, quản lý việc sử dụng muối công nghiệp nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan;

 • h) Tổ chức, chỉ đạo, giám sát việc xây dựng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động hoá chất;

 • i) Chỉ đạo và là đầu mối của Công ước Cấm vũ khí hoá học, SAICM; chỉ đạo việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế và kế hoạch triển khai thực hiện, quản lý hóa chất lưỡng dụng;

 • k) Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn nước ngoài;

 • l) Chủ tài khoản của Cục Hóa chất;

 • m) Xử lý các nội dung công việc liên quan đến các đơn vị: Vụ KH-TC, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục XNK và Thanh tra Bộ;

 • n) Các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top