PHẠM HUY NAM SƠN

PHẠM HUY NAM SƠN

Phạm Huy Nam Sơn
 •    024.22205638
 •    SonPHN@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 •  
 • a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ sửa đổi Luật Hóa chất; triển khai rà soát, đánh giá và xây dựng dự án Luật Hóa chất sửa đổi; giúp Cục trưởng chỉ đạo công tác pháp chế và kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hóa chất; chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động hóa chất;

  b) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến khai báo hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; chủ trì thẩm định để cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

  c) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến danh mục hóa chất quốc gia, đánh giá hóa chất mới;

  d) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến tiền chất ma tuý sử dụng trong công nghiệp, hóa chất thuộc Công ước Cấm vũ khí hóa học; ký giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp và giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng;

  đ) Chỉ đạo hoạt động duy trì, hoàn thiện, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;

  e) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

  g) Phó Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm;

  h) Đầu mối Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương tại Cục Hóa chất;

  i) Xử lý các nội dung công việc liên quan đến các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ PC, Vụ TCCB theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

  k) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top