Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT Ngày đăng: 26/08/2020
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung  Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Hóa chất được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp để để sửa đổi, bổ sung phạm vi Danh mục tiền chất thuốc nổ; thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT về mẫu Giấy đăng ký bổ sung vật liệu nổ công nghiệp mới vào danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam và các nội dung khác tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BCT. Mục tiêu nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Công Thương quy định tại Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để việc xây dựng dự thảo Thông tư bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Hóa chất đề nghị các Vụ, Cục, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư

(Dự thảo Thông tư được đăng tải tại trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ:

http://legal.moit.gov.vn/default.aspx?page=document_bill&do=detail&doc_id=1083&rand=637341391199458176

http://cuchoachat.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4421

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Hóa chất, địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024. 22205058; Fax: 024.22205038; Email: vuongvh@moit.gov.vn) trước ngày 05 tháng 9 năm 2020 để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý./.

Xem chi tiết tại các file đính kèm dưới đây:

1. Công văn gửi các Bộ, ngành

2. Công văn gửi các đơn vị

3. Dự thảo Thông tư

4. Tờ trình kèm theo