Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ Công Thương Ngày đăng: 24/12/2018
Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ Công Thương

Từ thực tiễn quản lý và thực thi quy định pháp luật về quản lý tiền chất công nghiệp, đồng thời đảm bảo mục tiêu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, tuân thủ những quy định pháp luật mới ban hành như Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội về Luật Thương mại; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Văn bản hiện hành về quản lý tiền chất công nghiệp cần phải được rà soát bãi bỏ cho phù hợp với các quy định hiện hành nêu trên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2019. Cục Hóa chất thông báo đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp các quy định của Thông tư số 42/2013/TT-BCT sẽ được bãi bỏ trong đó có quy định tại Điều 9 về xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp: việc cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp được căn cứ theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Ngoài ra, quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật khác như Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Cục Hóa chất Thông báo đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp và tiền chất thuốc nổ biết để thực hiện./.

Chi tiết tại Thông báo 09/TB-HC