Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương trình Hóa dược năm 2017 Ngày đăng: 18/07/2017
Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương trình Hóa dược năm 2017

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) và số 513/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc bổ sung kế hoạch đào tạo của Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương (Văn phòng Hóa dược) tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2017.Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) và số 513/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc bổ sung kế hoạch đào tạo của Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương (Văn phòng Hóa dược) tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2017.

Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 theo hình thức nộp trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương; địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.2220.5136; Fax: 024.2220.5038; website: cuchoachat.gov.vn; email: thanglv@moit.gov.vn.

Bộ Công Thương (Văn phòng Hóa dược) thông báo để các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện được đăng ký dự tuyển theo đúng quy định./.

Chi tiết tại Thông báo