Lấy ý kiến "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất" Ngày đăng: 09/08/2016
Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo Nghị định được đầy đủ, chặt chẽ và khả thi khi thực hiện, Bộ Công Thương đề nghị tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định nói trên.  Theo đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có liên quan nghiên cứu và có ý kiến tham gia đối với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ (theo đó, các nội dung về sự cần thiết xây dựng nghị định và các nguyên tắc xây dựng Nghị định được trình bày cụ thể tại dự thảo Tờ trình Chính phủ). 

 Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)  trước ngày 20/8/2016; File điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử vuongvh@gmail.com; email: loannt@moit.gov.vn và số Fax 04.22205038. Chi tiết xin liên hệ với ông Văn Huy Vương, Phó trưởng phòng, phòng Quản lý tiền chất, điện thoại: 04.22205058, Fax: 04.22205038, Điện thoại di động 0979986987; email: hoặc Bà Nguyễn Thanh Loan, điện thoại 0422205146, di động 0987909860./.

Dự thảo nghị định: dowload tại đây