Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Ngày đăng: 02/03/2016
Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược nộp hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
Hồ sơ chi tiết xin xem ở file đính kèm dưới đây.
 
Tệp đính kèm: Thông báo.pdf