Thông báo kiểm tra định kỳ Ngày đăng: 01/03/2016
Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Văn phòng Hóa dược tổ chức kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí...đến hết tháng 3 năm 2016 của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược.
Để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt, Văn phòng Hóa dược đề nghị Lãnh đạo cơ quan chủ trì đề tài, dự án đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, dự án chuẩn bị các nội dung sau:
 1. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án theo biểu mẫu.
 2. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả khảo nghiệm, bản vẽ thiết kế, mẫu máy, mô hình ứng dụng, đĩa hình ảnh minh họa và các tài liệu khác có liên quan là kết quả nghiên cứu theo tiến độ thực hiện đến hết tháng 3 năm 2016 (đối với các sản phẩm là các chuyên đề, đề tài phải có hợp đồng nghiên cứu, biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm và thanh lý hợp đồng cùng báo cáo chuyên đề), để làm việc với đoàn kiểm tra.
 3. Danh sách các đề tài, dự án, biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên trang web của Cục Hóa chất: www.cuchoachat.gov.vn.  Chi tiết công văn và  mẫu báo cáo định kỳ form mới download tại link dưới đây.
 Chi tiết liên hệ: Văn phòng Hóa dược, ĐT: 04.22205118, email: hadt@moit.gov.vn.
                           Mau BC_dinhky (suadoi)_moi.doc