Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược Ngày đăng: 09/03/2016
Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược,Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

 Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược), Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, có mong muốn và khả năng thực hiện các nội dung phù hợp với mục tiêu của chương trình tiến hành góp ý, đề xuất và đăng ký các nội dung cho năm 2017.Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ xin xem file đính kèm.