Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược Ngày đăng: 01/05/2015
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3669⁄QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3669/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, Bộ Công Thương xin thông báo tới các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Hóa dược. Chi tiết xin xem trong file đính kèm dưới đây.