Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược Ngày đăng: 01/06/2015
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3897⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm triển khai việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Bộ Công Thương xin thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SNTN năm 2015.

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược)

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3897/QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm triển khai việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Bộ Công Thương xin thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SNTN năm 2015.