Số hiệu : 04/2020/QĐ-TTg
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26⁄2016⁄QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2020
Tệp đính kèm

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định sẽ có hiệu lực vào 28 tháng 02 năm 2020