Số hiệu : 42/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59⁄2015⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ thướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/04/2017
Tệp đính kèm